Veřejná zakázka: Oprava silniční komunikace za budovou B v areálu Krajské zdravotní, a.s., Nemocnice Chomutov, o.z. – Design & Build

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 4023
Systémové číslo: P24V00000256
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-030451
Datum zahájení: 02.07.2024
Nabídku podat do: 14.08.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava silniční komunikace za budovou B v areálu Krajské zdravotní, a.s., Nemocnice Chomutov, o.z. – Design & Build
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmět plnění veřejné zakázky bude proveden dle následujících fází:
1. FÁZE – Příprava, která bude zahrnovat zejména následující činnosti:
- zajištění vstupních podkladů, průzkumů a měření;
- zajištění vytyčení všech podzemních inženýrských sítí, zajištění jejich neporušení během realizace a jejich zpětné protokolární předání správcům sítí (v případě potřeby);
- zpracování detailů pro provádění stavby dle potřeb a uvážení zhotovitele (na základě předané dokumentace).

2. FÁZE – Realizace stavby, která bude zahrnovat zejména následující činnosti:
- kompletní provedení (realizace) stavby v souladu s požadavky Objednatele a dokumentací;
- dodržení všech podmínek provádění díla stanovených dokumentací;
- dodržení všech norem vztahujících se k realizaci investičního záměru;
- vybudování zařízení staveniště včetně nákladů na jeho odstranění, včetně staveništních přípojek;
- vypracování dokumentace skutečného provedení realizace investičního záměru v tištěné podobě a jedno vyhotovení v elektronické podobě ve formě zaznamenání změn do stávající projektové dokumentace, včetně dalších souvisejících dokumentů;
- odvoz a uložení odpadu z činnosti dodavatele, vč. doložení originálů příslušných dokladů označených názvem zakázky;
- úklid staveniště.

Jedná se zejména o stavební práce zahrnující opravu pozemní komunikace v rozsahu vymezeného situačním výkresem, který tvoří přílohu č. 4 a vzorovým příčným řezem příloha č. 9 této zadávací dokumentace, které budou zahrnovat zejména:
• Zemní práce (výkopy, odstranění podkladů, odkopávky, přemístění výkopu, zásyp výkopů, atd.);
• Svislé a kompletní konstrukce (monitoring stok);
• Komunikace pozemní (podklad a podsyp vozovky, zřízení vozovky);
• Trubní potrubí (odstranění stávajícího kanalizačního potrubí a zřízení nového);
• Ostatní konstrukce a práce včetně bourání;
• Přesun hmot;
• Montáže potrubí;
• Geodetické zaměření.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Chomutov

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská zdravotní, a.s.
 • IČO: 25488627
 • Poštovní adresa:
  Sociální péče 3316/12A
  401 13, Ústí nad Labem
 • Název oddělení: Odbor veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050521

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kzcr.eu)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy